Sportliche Erfolge

Deutsche Meister:

 

1990

Andreas Heil

Zimmerstutzen

Schützenklasse

Timo Motzel

LG - 3 Stellung

Jugend

N. Schneider, T. Motzel, H. Lauerbach

Luftgewehr

Jugend

1991

Thorsten Back

LG - 3 Stellung

Schüler

1992

Anke Völker

Luftpistole

Damen

1993

Lars Möwe-Jarren

LG - 3 Stellung

Junioren

1994

E. Neupärtl, S. Herdel, M. Weth

LG - 3 Stellung

Schüler

1996

L. Möwe-Jarren, J. Kolf, K. Zimmermann

Luftgewehr

Junioren

1997

Steffen Herdel

KK - 3 x 20

Jugend

E.-M. Neupärtl, S. Herdel, M. Weth

KK - 3 x 20

Jugend

2000

Karl-Heinz Unkelbach

KK - 3 x 20

Altersklasse

2001

Michael Stark

LG - 3 Stellung

Schüler

2004

Manuel Schmitt

KK - 3 x 20

Junioren

2008

Jasmin Gebhard

LG - 3 Stellung

Schüler

2009

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

KK Auflage

Senioren A

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

LG Auflage

Senioren A

2010

A. Rösch, M. Seufert, R. Berninger

KK Auflage

Senioren A

2011

Peter Herdel

KK Liegend

Senioren Beh.

R. Berninger, R. Finger, P. Herdel

KK Liegend

Senioren A

  2014    
       
Kirchner R, Jansohn H, Herdel P KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren B 897
Herdel P, Kirchner R, Jansohn H Luftgewehr Auflage Senioren B 898
       
       
  2018    
       
Jansohn H KK 50m Auflage Senioren 4 313,5
Kirchner R Luftgewehr Auflage Senioren 4 318
Kirchner R, Jansohn H, Finger R Luftgewehr Auflage Senioren 3+4+5 949,3
       

 

Bayerische Meister:

 

1989

Nicole Schneider

LG - 3 Stellung

Schüler

286

1990

Otmar Molitor

KK - 3 x 20

Junioren

566

1991

Thorsten Back

LG - 3 Stellung

Schüler

289

Anke Völker

Luftpistole

Damen

382

W. Hollmach, P. Herdel, T. Ankenbrand

KK - 3 x 20

Altersklasse

1652

1992

Kerstin Zimmermann

Luftgewehr

Schüler

190

Lars Möwe Jarren

LG - 3 Stellung

Jugend

290

Kerstin Zimmermann

LG - 3 Stellung

Schüler

292

Wolfgang Hollmach

KK - 100 m

Altersklasse

289

Anke Völker

Luftpistole

Damen

384

A. Völker, K. Zimmer, S. Brach

Luftpistole

Damen

1103

1993

Steffen Herdel

Luftgewehr

Schüler

289

Lars Möwe-Jarren

KK - 3 x 20

Junioren

573

S. Herdel, E. Neupärtl, P. Wegner

Luftgewehr

Schüler

855

1994

Michael Weth

LG - 3 Stellung

Schüler

292

E. Neupärtl, L. Möwe-Jarren, K. Zimmermann

KK - Liegend

Junioren

1747

1995

Patrik Wegner

LG - 3 Stellung

Schüler

291

Michael Weth

KK - 3 x 20

Jugend

566

Lars Möwe-Jarren

KK - 3 x 20

Junioren

578

Lars Möwe-Jarren

KK - 3 x 40

Junioren

1147

1996

Steffen Herdel

LG - 3 Stellung

Jugend

587

Lars Möwe-Jarren

KK - 3x 40

Junioren

1153

1997

Peter Herdel

KK - Liegend

Altersklasse

589

Eva-Maria Neupärtl

KK - Liegend

Jugend A

585

M. Müller, S. Kirstein, Th. Wegner

Luftgewehr

Schüler

551

P. Herdel, G. Karl, T. Ankenbrand

KK - Liegend

Altersklasse

1745

S. Herdel, E. Neupärtl, P. Wegner

KK - Liegend

Jugend

1741

1998

Michael Müller

Luftgewehr

Schüler

190

Steffen Herdel

Luftgewehr

Junioren

394

1999

Michael Müller

Luftgewehr

Schüler

192

Ch. Bode, S. Herdel, St. Schreieck

KK - Liegend

Junioren

1763

2000

Michael Müller

KK - 3 x 20

Jugend

568

Wolfgang Hollmach

KK - 100 m

Senioren

288

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

Theo Ankenbrand

KK - 100 m

Senioren

293

F. Rudloff, P. Herdel, T. Ankenbrand

Luftgewehr

Senioren

1123

2002

Florian Kreß

LG - 3 Stellung

Jugend

588

Florian Kreß

KK - 3 x 40

Junioren

1131

Peter Herdel

KK - 3 x 20

Altersklasse

571

F. Kreß, C. Popp, M. Müller

LG - 3 Stellung

Junioren

1737

2003

Theo Ankenbrand

KK - 100 m

Senioren

285

Peter Herdel

KK - Liegend

Senioren

587

2004

Manuel Schmitt

KK - 3 x 20

Junioren

563

2005

Marion Metzger

LG - 3 Stellung

Schüler

296

Florian Kreß

KK - Liegend

Junioren

587

F. Kreß, M. Müller, A. Schmitt

KK - Liegend

Junioren

1757

2006

Peter Herdel

LG Auflage

Senioren A

299

Peter Herdel

KK - Liegend

Senioren

589

J. Halbritter, J. Hock, R. Schlegel

.45 ACP

Schützen

1146

2007

Peter Herdel

LG Auflage

Senioren A

300

Theo Ankenbrand

KK - 100 m

Senioren

288

Peter Herdel

KK - Liegend

Senioren

587

E. Haas, L. Schnaus, H. Reck

LG Auflage

Senioren B

888

J. Hock, R. Schlegel, J. Halbritter

Rev. .44 Mag.

Schützen

1135

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

LG Auflage

Senioren A

893

2008

Rudi Finger

KK - Liegend

Senioren

591

Erich Haas

KK - Zielfernrohr

Senioren B

284

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

LG Auflage

Senioren A

893

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

KK Auflage

Senioren A

857

2009

Monika Ripperger

KK - 3 x 20

Altersklasse

540

P. Herdel, M. Seufert, H. Jansohn

KK Auflage

Senioren A

895

M. Ripperger, G. Busch, M. Hemmerich

KK - 3 x 20

Altersklasse

1590

R. Weidinger, R. Finger, P. Herdel

Luftgewehr

Senioren

1134

2010

Rudi Finger

KK - 3 x 20

Senioren

560

Rudi Finger

KK - Liegend

Senioren

588

Alfred Rösch

KK Auflage

Senioren A

293

A. Rösch, M. Seufert, R. Berninger

KK Auflage

Senioren A

870

M. Ripperger, G. Busch, M. Hemmerich

KK - 3 x 20

Altersklasse

1590

M. Ripperger, G. Busch, M. Hemmerich

KK - Liegend

Altersklasse

1677

H. Jansohn, P. Herdel, E. Haas

LG Auflage

Senioren B

894

T. Ankenbrand, R. Berninger, R. Finger

KK - Liegend

Senioren

1750

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Peter Herdel

KK Auflage

Senioren B

293

A. Rösch, M. Seufert, R. Finger

LG Auflage

Senioren A

898

H. Jansohn, P. Herdel, E. Haas

LG Auflage

Senioren B

895

A. Rösch, M. Seufert, R. Berninger

KK Auflage

Senioren A

861

2012

Jana Schlesinger

KK - Zielfernrohr

Schützen

285

Rudolf Berninger

KK - Auflage

Senioren A

291

Jansohn Heinrich

LG - Auflage

Senioren B

300

R. Berninger, A. Rösch, M. Seufert

KK - Auflage

Senioren A

870

P. Herdel, H. Jansohn, R. Kirchner

LG - Auflage

Senioren B

897

       
       
  2013    
       
Berninger R, Finger R, Röß W KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren A 854
Jansohn H, Kirchner R, Herdel P KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren B 890
Berninger R, Rösch A, Finger R Luftgewehr Auflage Senioren A 896
Rösch A, Beringer R, Finger R KK 50m Auflage Senioren A 869
Jansohn H KK 50m Auflage Senioren B 295
Jansohn H, Kirchner R, Herdel P KK 50m Auflage Senioren B 877
       
       
  2014    
       
Schäfer S, Finger R, Berninger R Luftgewehr Auflage Senioren A 897
Jansohn H Luftgewehr Auflage Senioren B 300
Jansohn H, Kirchner R, Herdel P Luftgewehr Auflage Senioren B 899
Kirchner R KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren B 296
Kirchner R, Ankenbrand T, Jansohn H KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren B 882
Berninger R, Finger R, Herdel P KK Liegend Senioren 1746
Berninger R, Rüthlein M, Finger R KK 50m Auflage Senioren A 872
Berninger R, Finger R, Rüthlein M KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren A 888
Herdel P KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren B 299
Herdel P, Jansohn H, Kirchner R KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren B 895
       
       
  2015    
       
Kirchner R, Jansohn H, Ankenbrand T KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren B 874
Herdel P, Jansohn H, Kirchner R KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren B 894
       
       
  2016    
       
Finger R Luftgewehr Auflage Senioren A 300
Finger R, Berninger R, Tallner G Luftgewehr Auflage Senioren A 898
Jansohn H KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren C 299
Jansohn H, Kirchner R, Herdel P KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren B 888
Schneider S KK Zielfernrohr 50m Frei Schützen 282
Berninger R, Ripperger P, Finger R KK Liegend Senioren 1745
Berninger R KK 50m Auflage Senioren A 295
Rösch A, Ankenbrand T, Seufert M KK 50m Auflage Senioren B 866
Jansohn H, Kirchner R, Herdel P KK 100m Auflage Senioren B 892
Kirchner R KK Zielfernrohr 100m Auflage Senioren C 299
       
       
  2017    
       
Berninger R KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren A 309,4
Kirchner R KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren C 311,6
Kirchner R, Jansohn H, Schäfer S KK Zielfernrohr 50m Auflage Senioren B 919,5
Schneider S KK Zielfernrohr 50m Frei Schützen 281
Kirchner R, Jansohn H, Bayer H KK 50m Auflage Senioren B 906
Schäfer S, Jansohn H, Kirchner R KK 100m Auflage Senioren B 895
       
       
  2018    
       
Burkert E Luftgewehr Auflage Senioren 1 316,3
Tallner G, Berninger R, Köhler M Luftgewehr Auflage Senioren 1+2 949,9
Kirchner R, Jansohn H, Schäfer S KK 50m Auflage Senioren 3+4+5 919,1

 

 

Internationale Erfolge